Kvalitet i leveransen, viktigare än låga kostnader

Trenden är tydlig. Kraven från företag som upphandlar frakt- och logistiktjänster har skiftat fokus. Från så låg kilometerkostnad som möjligt till kvalitet och pålitlighet i leveransen. Det säger Per-Olov Altin på företaget TopLogic, specialist inom logistik som hjälper företag med transportupphandlingar. Workify har träffat honom för att prata om framtidens transporter.

Vilket problem löser ni i TopLogic och för vem?
Vi hjälper våra kunder att få kontroll på sina transporter och förbättra logistikflödena för att på så sätt höja kvaliteten och minska kostnaderna. Till vår hjälp har vi utformat ett antal modeller och analysverktyg som vi använder hos alla företag. Vi analyserar nuläget, kommer med förbättringsförslag, utbildar dem samt följer upp regelbundet så att förändringarna blir bestående även efter att vårt uppdrag är slut. Vi hjälper även företag att upphandla och förhandla om transport- och logistiktjänster. Vår uppdragsgivare är ofta VD eller inköpschef på ett tillverkande företag.

Hur skulle du beskriva de senaste årens utveckling inom supply-chain?
De senaste åren har fokus svängt från att jaga kilometerkostnader till att istället fokusera på kvaliteten i hela leveransen. Parametrar som leveransprecision, ledtider, kontroll över logistikflödet och att kunna följa sina transporter via tracking har blivit allt viktigare. Detta förklaras delvis av att många företag har flyttat ut hela eller delar av sin produktion utanför Sverige och samtidigt dragit ner på lagervolymerna på hemmaplan. De stora lastfartygen fungerar många gånger som lager. Om transporterna då inte fungerar blir man som företag väldigt sårbar. Det har fått till följd att många företag har börjat fundera på att flytta hem produktionen eller upprätta lager närmare hemmamarknaden för att minska sårbarheten.

En annan förändring jag upplever är att många företag saknar en transportansvarig idag. Många gånger är det inköpschefen, som ansvarar för avtalen, som istället har det uppdraget. Den här utvecklingen kan leda till att beställarkompetensen minskar vilket vore olyckligt för branschen.

Vilka är de största utmaningarna för bilburen transport de kommande 3-5 åren?
Jag skulle säga att det framförallt är tre saker.

Informationsflödet – Det räcker inte att ha en bra lastbil och en trevlig chaufför längre. För att vara konkurrenskraftig framåt krävs att du är transparent och kompatibel med dina uppdragsgivare. Transporten ses som en del av produkten. Det kommer att krävas digitala plattformar för att kunna dela information och koppla ihop system. Tiden med papper och penna är förbi. Fakturering, debiteringsunderlag, attestering, tidrapportering, spårning - allt kommer att ske digitalt framöver. Det gagnar både åkeriet och kunderna då digitala lösningar både frigör tid och sparar pengar.

Tuffa miljökrav  – Tuffare miljökrav, skatter och avgifter gör att kraven på teknikutveckling av lastbärare ökar. Samtidigt har vi billig arbetskraft som kör i Europa. Det är en stor utmaning för svenska åkerier att få ihop kalkylen med den senaste tekniken inom miljö och samtidigt högre lönekostnader än i andra delar av Europa. Utvecklingen går åt rätt håll men det tar tid. EU har börjat prata om otillbörlig arbetskraft med undermåliga arbetsvillkor så förhoppningsvis blir spelplanen mer rättvis framöver.

Bristen på chaufförer – Det är en stor utmaning för större åkerier och lastbilscentraler att få tag i kompetent personal. Bristen på både chaufförer och maskinister är stor. Jag vet flera åkerier i norra Sverige där både VD och andra chefer har fått rycka in och köra lastbil då det saknats folk. Det jobbas febrilt för att få upp intresset för yrket och få fler att söka till utbildningarna. Här behöver branschen jobba tillsammans för att vända trenden.

Vilken nyvunnen insikt inom logistik/supply-chain skulle du vilja dela med dig av?
Det blir alltmer tydligt att digitalisering kommer att krävas för att vara konkurrenskraftig framöver. Det gäller både åkerier och företag som beställer transporter. De flesta större speditörer och åkerier är redan igång, men många mindre åkerier använder fortfarande papper och penna. Som företag gäller det att ställa krav på sitt åkeri, så att det kan tillhandahålla mer data. Med bättre data får företaget koll på sin verksamhet, kan förbättra sina processer och minska sina kostnader. I många fall är det inte åkerierna som är problemet, utan det är uppdragsgivaren som inte har koll på sina transporter och processer. Här behöver företag och åkerier hjälpas åt och ställa krav på varandra, då båda parter vinner på ökad digitalisering.  

Ponera att jag har ett medelstort åkeri med 20 lastbilar/trailers och vill vara en attraktiv och konkurrenskraftig leverantör framöver. Vad bör jag tänka på?

Pålitligheten i leveransen är A och O. Det betyder att du måste ha kapacitet att leverera i rätt tid till rätt plats. Varje gång. Dessutom bör du kunna tillhandahålla en digital lösning som gör att du och din uppdragsgivare kan dela informationsflödet i båda riktningar.
Att kunna erbjuda transporter med hög fyllnadsgrad (alltså mer ton i samma transport) och på så sätt hålla ner antalet körda kilometer är också attraktivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är det absolut bästa miljöjobbet som både åkerier och transportörer kan göra.
 
Om du fick skicka med en uppmaning till aktörer i branschen, vad skulle det vara?
Tro inte att du kan jobba på som du alltid gjort. Den tiden är förbi. Framtiden kräver förändring. Ökad digitalisering, förändrade arbetssätt och större fokus på hållbarhet tror jag kommer att krävas för att lyckas.


Om Per-Olov Altin
Ekonomutbildning inom logistik och materialhantering.
Arbetat på olika transport- och speditionsföretag samt
varit marknadschef på Sundsvalls Hamn. Sedan tjugo år
tillbaka delägare och konsult i företaget TopLogic.

Om TopLogic
Oberoende specialister som specialiserat sig på upphandling
av transporttjänster med målet är att effektivisera kundernas
logistikflöden och minska transportkostnaderna.
Verksamma i Sverige och Norge.

Fler nyheter

21 mars 2021

Insikter mars 2021 - Per-Olof Arnäs

21 februari 2021

Insikter feb 2021 - Linköpings Universitet

20 december 2020

Insikter dec 2020 - TopLogic